Kategorie

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet przez BALIAN Górniak Urbański Spółka Jawna z siedzibą w Chrzypsku Wielkim przy ul. Leśna 24, NIP 5951466976, REGON 302345662.

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

§ 1 Definicje 

 

Sklep – sklep internetowy, należący do BALIAN, dostępny pod adresem balian-sklep.pl, za pomocą którego sprzedawane są produkty będące w internetowej ofercie BALIAN,

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, która składa zamówienie w Sklepie,

Produkty – asortyment produktów firmy BALIAN dostępnych do zamówienia w Sklepie,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin ma zastosowanie do zakupów Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem Internetu. 

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient dokonuje akceptacji Regulaminu.

3. Dostawcą Produktów jest Górniak Urbański Spółka Jawna z siedzibą w Chrzypsku Wielkim przy ul. Leśna 24.

4. W celu dokonania zamówienia w Sklepie, urządzenie Klienta musi spełniać wymagania systemowe  w postaci: posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej oraz posiadać połączenie komputera z siecią Internet.

 

§ 3 Brak

 

§ 4 Ceny Produktów

 

1. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Pomimo, że Sklep dokłada wszelkich starań, aby ceny podawane w serwisie internetowym były prawidłowe, istnieje możliwość wystąpienia pomyłek. W przypadku wykrycia błędu w cenie Produktu, który został zamówiony, Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz złożenia Klientowi oferty zgodnej z aktualną ceną. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przedstawioną ofertę, otrzyma zwrot pełnej uiszczonej kwoty.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia w Sklepie można składać telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej lub listownie.

2. W zamówieniu Klient wskazuje adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email informację o wpłynięciu zamówienia zawierającą wykaz zamówionych Produktów, całkowitym koszcie jego realizacji obejmującym cenę Produktu oraz koszt transportu. Zamówienie następnie trafia do weryfikacji przez Sklep.

4. Po weryfikacji przez Sklep wszystkich danych, sprawdzeniu dostępności Produktów, następuje akceptacja zamówienia. Jednocześnie na wskazany adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca wszystkie istotne elementy zamówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a BALIAN umowy sprzedaży Produktu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Sklepie. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty potwierdzenia zamówienia. Sklep może również zaproponować Klientowi inny Produkt, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, przy czym Klient ma prawo jego nie przyjęcia. Jeżeli jednak z powyższych powodów zamówienie nie może być zrealizowane, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę w ciągu 14 dni od odstąpienia od zamówienia.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 6 Sposób zapłaty, dostawa

 

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty poprzez przelew elektroniczny, bankowy na wskazany w Sklepie rachunek bankowy, poprzez system płatności internetowych lub płacąc przy odbiorze towaru.

2. Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 1 do 6 tygodni od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia oraz otrzymania zapłaty, o ile podczas przyjmowania zamówienia produkt dostępny jest na stanach magazynowych.

3. Dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę Produktu do Klienta poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

5. Odbierając Produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, który musi być podpisany przez kuriera.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

 

§ 7 Gwarancja i Reklamacje

 

1. W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych kierując je bezpośrednio do Sklepu na adres e-mail lukasz@balian.pl lub do wskazanych serwisów. Okresy gwarancji na Produkty zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu należy niezwłocznie zgłaszać kurierowi w chwili jej odbioru. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

4. W przypadku reklamacji Produktu warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie pisemnej reklamacji razem z Produktem i dowodem zakupu na adres ul. Leśna 24, 64-412 Chrzypsko Wielkie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia.

5. Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów istniejące pomiędzy Produktem dostarczonym a oglądanym na stronie internetowej Sklepu, wynikające z ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.

7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu w terminie 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

8. Koszty związane z odesłaniem Produktów, z których zakupu Klient rezygnuje, z powodów nie związanych z jakością ich działania lub zgodnością ze specyfikacją, obciążają Klienta.  Koszty dostawy nie są refundowane w żadnym przypadku poza sytuacją, kiedy dostarczony Produkt został uznany za wadliwy.

9. Warunki prawidłowego złożenia reklamacji 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

1. Nazwa i model produktu

2. Numer seryjny ( wybity na ramie bądź odczytany z karty gwarancyjnej )

3. Data zakupu 

4. Imię i Nazwisko zgłaszającego

5. Adres korespondencyjny wraz danymi kontaktowymi (telefon, email)

6. Numer faktury zakupu

7. Rodzaj uszkodzenia – dokładny opis usterki wraz z zdjęciami 

 Zgłoszenia reklamacyjne proszę wysyłać w postaci maila  na adres: lukasz@balian.pl

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odebrania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwracany Produkt należy odsyłać razem z fakturą oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

BALIAN Górniak Urbański Spółka Jawna

ul. Leśna 24

64-412 Chrzypsko Wielkie

3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

Towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).

Produkty jednorazowego użytku muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie nie pogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

BALIAN Górniak Urbański Spółka Jawna

ul. Leśna 24

64-412 Chrzypsko Wielkie

WAŻNE:

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

WAŻNE:

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdź stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

§ 9 Dane osobowe Klienta 

 

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta.

2. Klientowi przysługuje prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu kontroli przetwarzania tych danych, a w szczególności do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.

4. Klient zamawiający towar w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych, 
w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

§ 10 Biuletyn informacyjny

1. Biuletyn może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
2. Biuletyn jest bezpłatny.
3. W celu otrzymywania Biuletynu użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.hornwellness.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez BALIAN na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Biuletynu.
5. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Biuletyny poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Biuletynu (stopka). BALIAN potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Biuletynu BALIAN zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Biuletynu.
6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Biuletynu.
7. BALIAN oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: ul. Leśna 24, 64-412 Chrzypsko Wielkie. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

4. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Sklepem.

5. BALIAN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Regulaminu Sklepu nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów Sklepu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2013.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje